هنجار راستی (اشا)


هنجار راستی (اشا)
اشوزرتشت آیینی را كه برای مردمان جهان به ارمغان آورد، دئنا یا درون آگاهی " وجدان روشن " ناميد.
سروده های خود را در گاتها « مانترا » یعنی « سخنان انديشه برانگيز » خواند.

خود را «مانتران» یعنی « گوينده سخنان انديشه برانگيز » ناميد.

 دکتر خسرو خزاعی (پردیس(


نگرش دین اشو زرتشت به جهان هستی پيروی و پيوستن به هنجار و مبارزه با ناهنجاری است. هنجار راستی در بينش زرتشت «اشا» نام گرفته است و انسان بايستی در هر شرايطی خود را با آن همگام و هماهنگ سازد يعنی راستی، پاکی، مهربانی، فروتنی، پارسايی و فروزه‌های نيک انسانی را در خود پرورش دهد تا با هنجار هستی همسو شده باشد زيرا اين هنجار در تمام ذره‌ها و پديده‌های هستی شکل گرفته است و به صورت ذاتی و غريزی انجام مي‌پذيرد و انسان انديشمند نيز بايسته است تا از آن پيروی کند و گرنه بی هنجاری و بی دادی گسترش خواهد يافت.

سعدی می‌فرمايد :

ابر و باد و مه خورشيد و فلک در کارند

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری