هنر فرش بافی


هنر فرش بافی

هنر فرش بافی در نزد ایرانیان قدمت و شهرت فراوانی دارد. کهن ترین فرش یافت شده از هنر نیاکانمان، فرش پازیریک است متعلق به دوره هخامنشیان. و پس از آن فرش بهارستان در کاخ تیسفون.