بایسته های دین زرتشتی


بایسته های دین زرتشتی


پویایی و پیشبرندگی در دین زرتشتی


دین زرتشت، دینی است پویا و پیشبرنده و با آزادگی گزینش و اختیاری که این دین به انسانها داده است که راه خود را چه خوب و چه بد انتخاب کنند و از نتیجه خوب و بد آن هم برخوردار شوند.

"موبد کامران جمشیدی"


شایست ها و ناشایست ها در دین بهی

روی هم رفته دين بهی با “بكن ها” و “نكن ها” سر و كار ندارد و تنها بنیان ها و پايه ها هستند كه قوانين جاری و هميشگی بوده و هماهنگی با آنها پایدارنده ی خوشبختی و رستگاری انسان هاست. راهنمایی های دينی، كلی است و هدف تندرستی و سلامت تن و روان است. 

"موبد کامران جمشیدی"