آتش بهرام
آتش بهرام 


آتش بهرام یا آذر بهرام به آتشکده‌ های  بزرگ دوره ی ساسانیان گفته می‌ شددر برابر این آتشکده‌ها ، آدریان یا آگیاری ، به آتشکده‌های کوچک گفته می‌شود.

ترتیب تهیه‌ی آتش برای آتش بهرام با دیگر آتش‌ها متفاوت استو با روش‌های ویژه ای صورت می‌گیرد که اساس آن ،
بر تهیه ی آتش از اجاق صنف‌ های مختلف استتا همه باهم ، پیوند همبستگی داشته باشند.بن مایه ؛

دانشنامه ی مزدیسنا
نوشته ی موبد گروسمان نشین

روان_شاد_دکتر_جهانگیر_اوشیدری