پرده هایی از زندگی کوروش کبیرپرده هایی از زندگی کوروش کبیر
یان واندرمایر نقاش هلندی سده ۱۶م

موزه ایزابلا استوارت گاردنر بوستون