سوشیانت

 سوشیانس

سوشیانت یا سوشیانس در اوستا به معنی سودرسان میباشد و در دین زرتشتی به کسانی گفته میشود که در زمان خود تلاش میکنند برای جامعه خود سودرسان باشند و این جهان را تازه گردانند.


واژه #سوشیانت یا سوشیانس در اوستا و در متون پهلوی بسیار اشاره شده. این واژه از ریشه "سو" به معنی سودمند و سودرسان میباشد. در دین زرتشتی به کسانی که در زمان خود پیشرو هستند و تلاش میکنند برای جامعه خود #سودرسان باشند و این جهان را تازه گردانند، سوشیانت گفته میشود.

مذاهب ایراهیمی که همیشه مفاهیم #میترائیسم و #زرتشت را برداشته و با خرافات خود آمیخته میکنند، از مفهموم سوشیانت، بعنوان منجی و آخرالزمان برداشت میکنند و پیوسته بدنیال کسی هستند که بیاید و آنها را از زشتی های این جهان برهاند. در حالیکه در اصل متون اوستایی سوشیانت تنها یک شخص نیست، بلکه یک ویژگی است که میتواند در همه انسانها باشد و در واقع هر یک از ما باید تلاش کنیم که برای جهان سودرسان باشیم و جهان را تازه گردانیم و بسوی #اشویی و راستی ببریم. زیرا در باور زرتشتی انسان یار و یاور #اهورامزدا در پیشبرد جهان بسوی راستی میباشد.

در اوستا از خود #اشوزرتشت نیز بعنوان #سوشیانت یاد شده که سخن تازه ای را با مردم زمان خودش در میان گذاشت. بزرگانی مانند کوروش بزرگ، فردوسی بزرگ، بابک خرمدین، مازیار، اردشیر پاپکان و... هر یک سوشیانت زمان خود بوده اند. باشد که ما هم سوشیانت شویم، باشد که از یاران اهورامزدا باشیم...


کتاب سوشیانت موعود مزده یسنا، جستاری کوتاه از استاد ابراهیم پورداوود میباشد که درباره مفهوم سوشیانت در دین زرتشتی، اوستا، گاتها و متون پهلوی میپردازد.