ایران اهورایی

ایران اهورایی

اشم وهو وهشتم استی
اوشتا استی
اوشتا اهمایه  هیداشایه وشتایه اشم
راستی بزرگترین نعمت است
راستی خوشبختی است
خوشبخت کسی است که خواستار بهترین راستی باشد   ( خرده اوستا ترجمه موبد فیروز آذرگشسب )آنکس که درونش پاک وبی آلا یش و از پرورشی درست برخوردار باشد به این خوشبختی بزرگ دست خواهد یافت . نیکی خوی او می شود و از نیکو کاری به راستی لذت می برد . چون که دوستداران خداوند نیکو پنداران و نیکو کردارانند .

 از فرمانبرداری انسان از فرمان ها و دستور های دینی نیست که انسان راه راست  بر می گزیند بلکه آگاهی و دانایی و شناخت درست او انگیزه این گزینش می گردد .


 اشوزرتشت گزینش راه خوب و بد را به خود شخص واگزارکرده و انسان در انتخاب آن آزاد است
( ای مردم این حقیقت را به گوش هوش بشنوید  و با اندیشه ای باز به آن بنگرید هر مرد و زن  راه نیک و بد راشخصا بر گزینید ) یسنا هات 30 بند 2 ترجمه موبد آذر گشسب .


 با خواندن این بند  آکاه می شویم که بنیان دمکراسی را اشو زرتشت گذاشته و انسان  آزاد است تا خوا راهی راکه می خواهد انتخاب کند  و انسانی که آزادانه راستی را بر می گزیند  به این آسانیها از عقیده اش نخواهد گذشت .

در تفکر زرتشتی تنها دفاع از خاک و قومیت وظیفه نبود . بر حسب تعالیم اشو زرتشت دفاع از خوبی . راستی وآزادی نیز جز وظایف دینی قرار داشته و این انگیزه ای برای حسن اداره کشور بوده .اگر سلسله هخامنشی در آن زمان از چنین قدرتی بر خوردار  بوده اند به این دلیل  بوده که به این موضوع اعتقاد داشتند. به روایت هرودت ( ایرانیان به فرزندان خود تا بیست سالگی تیر اندازی و سواری وراستگویی می آموزند . دروغ و قرض کردن دو عمل ناشایست  شناخته می شد زیرا قرض دار دروغ می گوید )بعنوان مثال .( شاه شاهان در خیانتی  که اریستاگوراس میلتو سی کرده بود پدر زن او ( هیستابوس) را که ان زمان  اسیر و مهمان ایران بود به دربار فرا خواند ودرباره آن خیانت پرسید . آنگاه ( هیستا بوس) سوگند های سخت خورد که اگر وی رااچازه دهد برای خوا باندن شورش و فرمانبرداری کردن سادرینیا به ابونی رود  و داریوش به او اجازه داد . هرودت که محیط خود رابه خوبی می شناخت .در دنباله سخن خود می گوید . از این سخن ( هیستابوس) قصدی جز فریفتن نداشت اما چون در ایران جز راست گویی عادت نبود داریوش سخنان او را باور کرد ) یونانیان و بر بر ها  ترجمه احمد آرام رویه 259 در اوستابارها ازاشا وهیشتا سخن بمیان امده که بمعنی بهترین راستی است چون اشا براستی بر جهان فرمان می راند و هر ذره ای از این جهان باید از قانون اشا پیروی کند و کسی که از فرمان اشا سرپیچی کند به خود شکست وارد می کند و جان جهان از این سرپیچی می رنجدبه همین دلیل است که داریوش گفته های ( هیستابوس) را راست پنداشت .

 کیومرث سامیا کلانتری