یسنا ۴۳ بند ۱۴

 ‍

یسنا  ۴۳ بند ۱۴

 ای مزدا آن سان که مرد دلیر و توانایی به دوست خود مهربانی کرده و او را آرامش می بخشد، به پیروان راستی شادی فزون از اندازه ببخش. آن شادی و سروری که در پرتو راستی به دست آید و در قدرت شهریاری توست.


پروردگارا من از آیین راستی و همه کسانی که سرود مانتره تو را می سرایند پشتیبانی خواهم کرد.

یسنا  ۴۳ بند ۱۴