درگذشت در آیین زرتشتدرگذشت در آیین زرتشت

پس از مرگ «فروهر» به اصل خویش، يعنی ذات اهورامزدا(:انغ‌رئوچنگه) باز می‌گردد. 


به همین سبب است ڪه بهدینان مرگ را پايان زندگے ندانسته، نازندگے یا شڪل دیگرے از زندگے می‌دانند.

 ازاین‌رو پس از درگذشت هركس، برايش پرسه می‌گیرند و سیاه نمی‌پوشند و ترجيحا گریه و زارے نمی‌ڪنند. 
بهشت (:بهترےن جاے مینوے ڪه درتصور می‌گنجد) و دوزخ(:سرای تاريك دروغ) است.

بهشت و دوزخ  در "گاتها" ، جایے مینوے است ڪه درك جزییات آن از انديشه‌ے نسبے انسان خارج است، وهمه پادافره، چه خوش ‌آیند و چه ناراحت‌ڪننده، جنبه فیزیڪے و تنبیه یا تشویق بدنے نداشته، روحے وروانے است.