فروهر
فروهر

فروهر به معنی پیش برنده و بالا برنده است. فروهر ذره ای از وجود اهورامزداست که در هر انسانی وجود دارد و او را به سوی راستی میبرد و از کژی و ناراستی منع میکند.