همازور یعنی چه؟


همازور یعنی چه؟پاسخ:
همازور» نام بخشی از سرود اوستای کشتی در خرده اوستا و از نیایش های زرتشتی است . در این سرود در می یابیم که سراینده سرود، از شنوندگان و باشندگان خواستار است و آرزو می کند تا نیکوکاری گسترش یابد و بداندیشی و کژروی نابود گردد، بنابراین سرود همازوری را می توان سفارشِ همبستگی، هم باوری، هم پیمانی، همراهی، همدلی و هم اندیشی نامید . به هنگام نیایش این سرود برای پیمانداری، نیایش کننده هردودست خود را بر هم می گذارد و همازوری را می خواند. این سرود چنین است:

همازوربیم، همازور هما اشو بیم، همازور ویش کرفه بیم، هم کرفه کرفه کاران بیم، دیر اژ وناه و وناه کاران بیم، هم کرفه بسته کشتیان و نیکان هفت کشور زمین بیم ... در ترجمه روان این سرود اینگونه برداشت می شود که بیایید تا همه همبستگی داشته باشیم ، همراهی با اشوان ونیکان بکنیم ، ازکسانی باشیم که ثوابشان بیشتر است، همراه با ثوابکاران گردیم، از گناه وگناهکاران دور بمانیم، از نیکوکاران و بسته کشتیان هفت کشور زمین باشیم ...( در زمان سرودن اوستا سرزمین ها به هفت بخش (قاره) تقسیم شده بود که نام این هفت کشور زمین در اوستای همازور دهمان چنین آمده است :