آدریان تهران

 آدریانتهران


سنگ بنای معبد آدریان در سال ۱۲۹۳ خورشیدی با حضور ارباب کیخسرو شاهرخ، پایه‌گذاری شد و ساخت آن در سال 1296" جشن آذرگان " رسما پایان یافت
.


آتشکده_تهران پس از زحمات فراوان ارباب کیخسرو شاهرخ و بهرام جی بیکاجی از پارسیان هند با طرحی از معماری تخت جمشید در خیابان حافظ ساخته شد. آتش آن طی 25 روز با آیینی ویژه از آتشکده یزد به تهران آورده شد و درجشن_آذرگان 1296 طی آیین جشن خوانی گشایش یافت. این آتشکده دیروز در آذرگان 1396 صد ساله شد.


گفتنی است که آتش آتشکده یزد خود باقیمانده از آتش آتشکده بلخ است که بدست جمشید شاه پیشدادی بنیاد گذاشته شد و سپس به آتشکده کاریان پارس منتقل شد و پس از تازش اعراب هم تا چندین سده در دل غاز شگفت یزدان نگهداری میشد، تا اینکه به آتشکده یزد منتقل شده و از آنجا به آتشکده های هند و تهران آورده شد.