‌وَرهرام ایزد

وَرهرام ایزدوَرهرام ایزد : ایزد توانایی است. ورهرام ایزد درفش دارِ نبرد با مینوی بدی است. اودر گزارش های مقدس به نام شاه شاهان شاه ورهرام ایزد فیروزگر خوانده می شود. بهرام ایزد نیرومندترینِ ایزدان است .در دعایِ ویسپ ستایش از ورهرام ایزد درخواست می شود که درفش دار نمازگزارنده گان باشد، در جنگ با مینوی بدی و دشمنان.دعای ویسپ ستایش رادر پایانِهر گاه نماز سه بار می سراییم تا به
این روش زور و نیرو به دست آورده با نیکان ووهانِ هفت کشور زمین همازور شویم.
بزرگوار و نیکوکار و فیروزگر باد مینوی فروغ ایزدی ورهرام ایزد اشوی پرفروغ و فیروزگر.به خشنودی اهورا مزدا اَشم وهو وَهیشتم اّستی اوشتا اُستی اوشتا اَهمایی هیَت اّشایی وهیشتایی اَشم
فرورانه مزدیسنو زرتشتریش ویده اِو اَهورَ تِکه اِشو.. هاوّنِه اِ اّشهه اُنه اَشهه رَتوه یسنائچه وَهمائچَه خشنَه اُترائچه فرَسس تَه یه اِچه .ساونگهه اِ.ویسیائیچَه اُشه اُنه اُشهه رَتوه یسنائیچه وَهمائیچه خَشنَه اُترائیچه فِرَسس تَه یَه اِچه...به اهورای رایومند و خروهمند به امشاسپندان به اُم نیک پیکر و خوب رسته ، به ورهرام ایزد اهورا داده و وَنَنت ( ایزد ) زبردست ، خشنودی و یزشن و نیایش و درود و ستایش باد.
ورهرام یشت ، ( کرده یکم)