برابری زن و مرد در آیین زرتشتی

برابری زن و مرد در آیین زرتشتی
در آیین زرتشتی زن و مرد یکسان هستند و بهتری و برتری آنان تنها یک شرط دارد و آن راستی در اندیشه و گفتار و کردار است و در این کار نیز خواست هرکس، خدمت هرچه بیشتر به جهان است.


بهشت و دوزخ

بهشت به معني بهترين (صفت عالي «به») از واژهً اوستايي «وَهیشتِم مَنُو» مي‌باشد و دوزخ از واژهً اوستايي «دروجودِمانِه» است به معني «جايگاه دروغ» يا «درون تيره» مي‌باشد.

نـیـایـش‌:

بشود که برای یاری و مهربانی زنان و مردان زرتشتی، برای یاری و مهربانی که از آن منش‌نیک است، انجمن دوستی آرزو شده پدید آید، تا وجدان هرکس پاداش شایسته را دریابد.
خواستم پاداش راستی است و این آن آرزو است که اهورای دانا می‌پسندد.
باشد که دوستی و برادری که آرزوی همه ماست، به ما روی آورد و دل‌های بهدینان را شادمان گرداند تا هرکس در پرتو اندیشه نیک و وجدان خود از پاداش شایسته برخوردار گردد. پاداشی که مزدا اهورا در پرتو راستی برای هر آرزومندی برنهاده است
.