سفره گواه گیران (پیوند زناشویی)

سفره گواه گیران (پیوند زناشویی)
زرتشتیان در آیین گواه گیری (پیوند زناشویی)، خوان گواه گیری زیبایی میچینند. آنان همچنین یک سینی فلزی را که با تور سبز رنگ تزئین کرده اند و داخل آن اﻭﺳﺘﺎﻱ ﭘﺎﻙ, یک انار سرخ، مقداری آویشن و سنجد، یک قیچی و یک قرقره نخ و سوزن قرار میدهند.

رنگ سبز که اصولا زرتشتیان از آن بسیار استفاده میکنند، نشان سبزی و خرمی میباشد.

میوه انار نشان باروری و تندرستی و نماد سپندارمزد امشاسپند است. قرار دادن انار به معنی آرزوی تندرستی و فرزندان تندرست کردن برای زوج جوان میباشد.

آویشن و سنجد نشان جشن و شادی است و در همه جشنها برای نشان دادن اینکه در خانه ای جشن و شادی برقرار است، در پاشنه درب ریخته میشود. در آیین گواه گیری نیز در سینی قرار گرفته و بر سر و دوش زوج جوان ریخته میشود.

دو پایه قیچی نماد برابری زن و مرد و نقش یکسان آنان در پیشبرد زندگی میباشد. زرتشتیان باور دارند که دو پایه قیچی یکی نشان زن و یکی نشان مرد است که اگر یکی از آنان نباشد، ادامه زندگی امکانپذیر نمیباشد.

نخ و سوزن نماد پیوند دادن میان زوج جوان است و به این معنی است که اگر اختلافی بین آنان پیش آید باید بسرعت آنرا درمان و رفو کرد.

آویشن و سنجد نشان جشن و شادی است و در همه جشنها برای نشان دادن اینکه در خانه ای جشن و شادی برقرار است، در پاشنه درب ریخته میشود. در آیین گواه گیری نیز در سینی قرار گرفته و بر سر و دوش زوج جوان ریخته میشود.

دو پایه قیچی نماد برابری زن و مرد و نقش یکسان آنان در پیشبرد زندگی میباشد. زرتشتیان باور دارند که دو پایه قیچی یکی نشان زن و یکی نشان مرد است که اگر یکی از آنان نباشد، ادامه زندگی امکانپذیر نمیباشد.

نخ و سوزن نماد پیوند دادن میان زوج جوان است و به این معنی است که اگر اختلافی بین آنان پیش آید باید بسرعت آنرا درمان و رفو کرد.