دیدگاه های زرتشتیان به آتش
دیدگاه های زرتشتیان به آتش


دیدگاه های زرتشتیان به آتش در هفت جمله خلاصه می شود
زرتشت بزرگ آموزگار هستی با انتخاب آتش به عنوان سمبل کیش خود از پیروان خود خواسته است که
مثل آتش پاک و درخشان باشند
همانطوری که شعله های آتش به سوی بالا زبانه می کشند، پیروان دین هم به سوی بالا، به سوی روحانیت، به سوی انسانیت و  ترقی و تعالی پیشروی کنند
همانطوری که شعله های آتش هرگز به سوی پایین جذب نمی شوند، آنها هم سعی کنند مجذوب خواهشهای پست نفسانی نشوند و همیشه آمال
بزرگ معنوی را در نظر داشته باشند
همانطور که آتش ناپاک را پاک می کند و خود آلوده نمی شود، آنها هم با بدی بستیزند بی آنکه خود را آلوده بدیها کنند
همانطوری که از اخگر می توان آتشی برافروخت، با روح و فکر یک انسان نیکوکار، روانهای بی شماری پاک و منزه خواهد شد
آتش با هرچه تماس بگیرد آن را مثل خود شفاف و درخشان می کند، فرد زرتشتی نیز باید پس از برخوردار شدن از فروغ دانش و خرد و بینش
دیگران را از فروغ نیکی بهره مند سازد
همانطوری که آتش فعال و بیقرار است و تا پایان عمر حتی لحظه ای از کوشش باز نمی ایستد، انسان هم باید، مانند آتش فعال باشد و از کار وکوشش باز نایستد
اما آتشی که درون آدمی را از آلودگی پاک می کند جز اشا (راستی) نیست که از راه اصول سه گانه هومَت (اندیشه نیک) هوخت (گفتار نیک) هُوَرِشت(کردار نیک) به دست می آید