سده


سده

نوشین کیانی یزدی


سده این جشن باستانی
 خوب و زیبا و عظیم و پا برجا
سده این یادگار نیاکان زنده یاد
  برشما جملگی مبارک باد
خوش زمانی است ان زمانی که
      جشن گیریم بی غم وغصه
با اشویی و کارهای نکو
  دست در دست هم بیاد اهو
اتش مهر را برافروزیم
تا بخوانیم ما همازوریم
متحد دل به دل به هم سپریم
فخربرخویش و دین خود بنهیم
فخر خود را نه انکه بفروشیم
وز پیش جام جاهلی نوشیم
فخر از اینکه دین به داریم
نیک اندیش و گفت و کرداریم
از بد و دزورشت و اهریمن
دور باشیم وجاودان مانیم
سده وتیر و مهرگان کهن
همه را تا ابد پاس بگذاریم