نیایش تندرستی


نیایش تندرستی 

ارد_ایزد
ایزد ارد یا «ارت»، در اوستا «اشی ونگوهی» است که چم(:معنی) آن توان‌گری، خواسته و دارایی است و به چم «خوب و نیک» نیز آمده است. 
ایزدی است که همه خوشی‌ها و آسایش‌ها به او ویژه شده است.آموزش‌های اشوزرتشت آرامش درونی را همراه با توان‌گری و به‌دست آوردن خواسته‌ها سفارش می‌کند. هر زرتشتی برای به‌دست آوردن خواسته‌های خود از راه درست و راست، کار و کوشش می‌کند. در سرود «اشم وهی» آمده است: 
«خوشبختی از آن کسی است که در پی خوش‌بختی دیگران باشد». زرتشتیان در این روز جامه نو می‌پوشند، به سفر می‌روند و سالمندان را یاری می‌کنند.
آوایی نیایش تندرستی موبد کامران جمشیدی