ایمان و باورهای نه گانه دین زرتشتی

ایمان و باورهای نه گانه دین زرتشتیداشتن باور و ایمان دینیِ استوار و خلل ناپذیر لازمه و متضمن خوشبختی هر مرد و زن می باشد.
بدین منظور، داشتن ایمان و باور کامل به پیروزی نهایی نیکی بر بدی چه در گیتی و چه در مینو شایسته و بایسته می باشد. درست از همین روست که ما نباید حتی یک سر سوزن به اموری همچون وجود جهان مینوی و ساکنان آن، بی نقصیِ دین مزدایی، وجود روان و داوری آن پس از گذشت سه شبانه روز پس از مرگ، وجود بهشت و دوزخ، رستاخیز و تن پسین شک و تردیدی داشته باشیم.
به دیگر سخن بی گمان بودن نسبت به حقایقِ جهان شمول و نه گانه زیر لازم و بایسته می باشد:1) از کرفه و کار نیک سود و از گناه و کار ناشایست زیان بر می خیزد


2)
اهورامزدا دوست ما و اهریمن دشمن ما می باشد
3)
راه در جهان برای مردمان یکیست ، و آن راه اشویی ( پاکی تنی و روانی و راستی) می باشد.
4)
دو ذات و روح آغازین وجود دارد ، یکی سپنتا مینو یا مینوی پاک و افزونی بخش و دیگری انگره مینیو یا مینوی پلید و کاستی بخش
5)
اهورامزدا آفریدگاریست که از او سراسر نیکی و روشنایی سرچشمه می گیرد. اهریمن ویرانگریست که از او همه ی پلیدی ها و خباثت ها و مرگ و فریب و گمراهی سرچشمه میگیرد.
6)
همه اندیشه های نیک اندیشیده شده، گفتارهای نیکِ گفته شده و کردارهای نیکِ ورزیده شده راهِ رسیدن به خداوند می باشد و مردمان را به سوی سرای سرود رهبری می کنند.
7)
همه اندیشه های بد اندیشیده شده، گفتارهای بدِ گفته شده، و کردارهایِ بدِ ورزیده شده راهِ رسیدن به اهریمن می باشند و مردمان را به سوی دوزخ منتهی می کنند.
8)
همه ی غم ها، مرگ و میر و بدی ها و پلشتی ها از روح خبیث (انگره مینیو، اهریمن) سرچشمه گرفته ولی اهریمن در پایان، فرجامی جز نابودی نخواهد داشت.
9)
سرانجام نیکی بر بدی پیروز خواهد شد و بایسته است تا به اصولی همچون زندگی پس از مرگ و گذر از پلِ چینود و آمدن سوشیانتِ پیروزگر به منظورِ برپایی رستاخیز و تن پسین بی گمان بود.

به قلمِ موبد دکتر رامیار پرویز کارانجیا، ترجمه به فارسی و ویرایش از بهدین فریدون راستیدین زرتشتی بر نُه اصل استوار است که به‌ترتیب عبارت‌اند از:

۱. باور به یکتایی خدا
۲. باور به پیامبری زرتشت
۳. باور به جهان مینوی و عالم معنا
۴. باور به نظم و راستی کار جهان (اشا)
۵. باور به جوهر آدمیت
۶. باور به فروزه‌های هفت‌گانه خداوند
۷. باور به نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان
۸. باوربه سپنتایی بودن چهارآخشیج :
اب ـ باد ـ خاک ـ اتش
۹ .فرشکرد(پیشبرد و تازه کردن جهان با دانش نوین)