جشنهای ماهیانه

جشنهای ماهیانهدر گاهشمار زرتشتی در هر ماه جشنی داریم که با برابر شدن نام روز و نام ماه برگزار میشود. به این جشنها اصطلاحا جشنهای ماهیانه گفته میشود. ماه دی تنها ماهی است که در آن چهار جشن ماهیانه برگزار میشود. زیرا چهار روز از هر ماه به نام دی (دادار، آفریدگار) نامگذاری شده است.

روز نخست هر ماه که نام اورمزد یا اهورامزدا را بر خود دارد، و روزهای هشتم، پانزدهم و بیست و سوم هر ماه که به ترتیب دی به آذر (آفریننده آتش)، دی به مهر (آفریننده مهر و پیمان) و دی به دین (آفریننده وجدان) نام دارند. بنابراین، هر چهار روز فوق را در ماه دی، جشن دیگان مینامیم و به نیایش آفریدگار، اهورامزدا، میپردازیم.

جشنهای چهارگانه دیگان خجسته باد
!