نیایش گاه هاون


نیایش گاه هاون 
از بر آمدن خورشید تا نیمروز

خشنه اوتره. اهورهه. مزداو. اشم وهو...

هاونِه اِ. اَشَهه اُونِه. اَشَههِ رَتو.
ِیَسنائی چَه. وَهمائی چَه.
خَشنَه او ترائی چَه. فَره سَس تَه یَه اِچَه 

به بامداد پاک که افزاینده پاکی وروشنی است درود و ستایش باد.

ساونگهِه اِ. ویسیا اِچه.
اَشَه اُنِه. اَشَههِ رَتوِ.
یَسنائی چه. وَهمائی چَه.
خَشنه اَو ترائی چَه. فَره سَس ته یَه اِچَه.

به گاه پاک سود رسان بامدادی،
به نگاهبان روستا که نیک خواه و افزاینده پاکی است، درود و ستایش باد.