فرتورکمانداران ایلامی گارد جاویدان


کمانداران ایلامی گارد جاویدان کمانداران ایلامی گارد جاویدان در شوش ، موزه لوور 

شوش در دوره هخامنشیان از سوی یونانیان لقب پایتخت جهان را داشت...