پژوهش واژگان اَشَوَن، دروج و دروندپژوهش واژگان اَشَوَن، دروج و دروند


Related image


اَشَونپیروان راستین زرتشت یا کسانیکه جهِش و جنبِش خود را در میدان زندگانی هماهنگ با اشا کرده باشند، هستند.

زرتشت خود یک «اَشَون» است، از همین رو است که «اَشو» نامیده می شود.

درج یا دروج (دروغ)

این واژه به چم (معنی) هاي:
آزار رسان– دروغ –زشتکاری– ناراستکاري– زیانبارگی– ریاکاري– دو رویی– پیمان شکنی– آشفتگی– بهم ریختگی– نابسامانی– غارتگري– ستم پیشگی– دزدي– آدمکشی – پتیارگی- تبهکاري و جز اینها برگردان شده است.
درج در گاتها تنها بچم سخن ناراست نیست، منظور این واژه بسیار گسترده تر از دروغی است که ما امروزه در زبان پارسی بکار می بریم.درج نماد همه ي ناراستی ها و کژی هایی است که از اندیشه ي بد سر چشمه می گیرند، کردارهایی مانند:دورویی– پیمان شکنی– دستیازي به مال مردمان– آدمکشی– مردم آزاري– دزدي- آدم ربایی– برده داري- ترس– آز و نیاز– خشم، کینه و دشمنی- ریاکاري و جز اینها همه درج اند
.

دروند یا درگوند

پیرو دروغ– ناراستکار– فریبنده– پیمان شکن– خونریز– چپاولگر– ستمکار– ناراستکار– ناسازگار با اشا– شلخته– بهم ریخته– نابسامان- کژرفتار- دژ خو- دژمنش– پتیاره