آتشکده اودواده در هند


آتشکده اودواده در هندآتشکده ای که ۳۰۰ سال پيش توسط پارسيان تخت نشين شد. آتشکده ای که يادگار آتش آذر برزين مهر واقع در ريوند خراسان است.بنابر داستان سنجان ، پارسيان هند طبق مراسم مفصلی ،آتش آتشکده ی آذر برزين مهر که يکي از ۳ آتشکده ی بزرگ ، دوران ساسانيان بوده را به سنجان انتقال دادند.پس از تازش سلطان محمد غزنوی در قرن پنجم هجری ، و کشتار دردناک شمار زیادی از زرتشتيان اين ديار ،آتش ايرانشاه به غارهای بهاروت واقع در ۲۵ کيلومتری ، شمال سنجان انتقال تا از دیده ها پنهان شود. پس از مدتی اين آتش به نوساری و در نهايت به بلسارمنتقل شد.پس از سال ها به وسیله ی موبدان و هيربدان بزرگ ، سنجان در روز آذر ايزد از ماه اردي بهشت در ديار اودواده ، واقع در شمال اين شهر استان گجرات تخت نشين شد.امروزه اين آتشکده بزرگ ترين و سپندترين آتشکده ی ، هندوستان است که به ياد دوران ساسانيان ايرانشاه ناميده شده است.در دَور و بر جايگاه آتش ، اتاق های يزشن خوانی ، و اوستاخانی ساخته شده است.هم چنين مکان هايی برای فروش صندل ، عود و مواد ، خوش بوکننده آتش وجود دارد.امروزه بهدينان در اين روز از سراسر هندوستان ، جمع و به زيارت آتشکده ی ايرانشاه می روند.