گاهانبار واج یشت


گاهانبار واج یشت جشنی به قدمت تاریخ 


هنگام سپيده دم نخستين روز از چهره ی گاهنبار ، مراسم « واج يشت گاهنبار » در محل آتش وَرَهرام ( آتشکده ی اصلی هر شهر که سمبل روشنايی در آن نگهداری می شود ) برگزار می شود.در اين مراسم موبدان هوشت (موبد اجرا کننده ی مراسم دينی در هر محل و روستا ) و گروهی از مردم شرکت می کنند.

يکی از موبدان که زوت نام دارد بخش هايی از هفتاد و دو هات يسنا را می سرايد و موبد ديگر که راسپی ناميده می شود در سرودن قسمت هايی از يسنا با زوت همکاری می کند.اين مراسم يزشن خوانی نام دارد و در اتاق مجاور محل نگهداری آتش که يزشن گاه ناميده می شود برگزار می گردد.


در هنگام يزشن خوانی و سرودن يسنا ، شربت پراهوم-برسم- تهيه می گردد..اين شربت از کوبيدن و نرم کردن ساقه های گياه هوم با آب در هاون مخصوص برنجی به دست می آيددر پايان مراسم پراهوم را در ظرف های کوچکی می ريزند و به شرکت کنندگان می دهند تا بياشامند در پايان مراسم واج يشت گاهنبار ، نخستين روز هر چهره ی گاهنبار شروع می شود