درود گویی به گویش مزدیسنا


درود گویی به گویش مزدیسنا


زرتشتیان به هنگام دیدار وآشنایی همانند واژه درود که رد وبدل می شود. به گویش ترادادی (:سنتی) خویش از واژه "روژگارنیکه" بهره می گیرند.
این واژه در زبان پهلوی به چم (:معنی) روزگار نیک است. روژ (rouj) در گویش پارسی "روز" شده است. روژگار (roujgovr) همان روزگار است و نیکه (niaca) در گویش پارسی نیک شده است.

واژه "روژگار نیکه" را می توان در هر هنگامی از شبانه روز به کار برد چون سخن از نیکی وشادی برای روزگار شده است. روز، شب، بامداد، پسین و هرگاه همانند واژه درود که همیشگی است.

روژگارنیکه = روزگار به نیکی (:ایام به کامآرزو وخواسته نیاکان ما برای دیگران
.

کورش نیکنام