گاتها

گات‌ها
اشوزرتشت پیام آور اشویی (راستی وپاکی) که خود را آموزگار می داند، در بخشی از سرودهای خود (گات‌ها) باور دارد كه دانش اندوختن و آموزگار بودن آنگاه آموزه های خویش را گسترش دادن سبب رسیدن انسان به رسایی و كمال (هَه اوروَتات= خورداد) و پس از آن به بالاترین درجه رازوری (عرفان) به چم (معنی) بی مرگی و جاودانگی (اَمِرَه تات=امرداد) خواهد شد.

بی گمان همه كسانی كه كوشش می كنند تا از خرد خویش بهترین بهره را بگیرند و در راه دانش اندوزی و گسترش دانش نیك در هازمان (جامعه) انسانی گام بردارند، از یاران و همکاران اشوزرتشت خواهند بود زیرا او پس از پرسش های فراوان پیرامون رازهای هستی، با شناخت خداوند از دیده دل، با دانش درونی و آگاهی از چیستی جهان و الهام از پیام اهورایی (ندای سروش) نخستین آموزگار راستی نام گرفت.

سپس به میان مردم آمده با ابزار شیوایی بیان، بهترین پیام راستی اهورایی (اشاوهیشتا) را به دیگران بیاموزد و سفارش کند تا جهانیان را از دروغ و كژاندیشی بازداشته به سوی راستی، مهر، شادمانی و دوستی رهنمون گرداند.

این آموزگار می فرماید:

"
بهترین سعادت و خوشی به آموزگار دانایی خواهد رسید كه پیام آیین راستی را بیاموزد.

پیامی كه انسان ها را به سوی رسایی و جاودانگی می رساند و آنگاه آموخته هایش را به دیگران بیاموزد.

پاداش چنین آموزگاری شهریاری مینوی در پرتو منش نیك خواهد بود
." 
آموزه های زرتشت از ورای گاتها
قدیمی ترین و مقدس‌ترین بخشِ اوستا کتاب دینی زرتشتیان، گات‌ها می‌باشد. از زمان‌های بسیار قدیم گات‌ها را سخنان و اشعار خود زرتشت می‌دانستند.
گات‌ها کهن‌ترین اثری است که از روزگاران پیشین برای ایران باقی‌مانده‌است و از حیث صرف و نحو و زبان و تعبیر و فکر با سایر قسمت‌های اوستا فرق دارد. قطعاتی که دلیل سخن‌گوئی خود زرتشت است، در گات‌ها بسیار دیده می‌شود. چنان‌که در شش‌تا از گات‌ها سراینده به عنوان اول شخص از خود یاد می‌کند.
گات‌ها منبع بسیار معتبری برای شناخت عقاید اصلی زرتشت به شمار می‌رود. فصل‌های یسنا، هات نامیده می‌شوند. کل گات‌ها ۱۷ هات است و شامل ۲۳۸ بند و ۸۹۶ بیت و ۵۵۶۰ کلمه است. گات‌ها منظوم است و از جهت وزن شعر و تعداد مصراع‌ها در هر بند، به ۵ بخش به شرح زیر تقسیم شده‌است.
اهنود به معنی سرور و مولا است. اهنود از هات ۲۸ یسنا شروع می‌شود.
اشتود به معنی سلامت و عافیت است.
سپنتمد به معنی خرد مقدس است.
وهوخشتر به معنی اقتدار نیک و کشور خوب است.
وهیشتواشت به معنی بهترین خواسته و نیکوترین ثروت است.

آنچه از واژه‌ها و جملات گات‌ها بر می‌آید نشان دهندهٔ اینست که زرتشت بر ضد گروه خدایان آریایی یعنی آن مذهبی که ایرانیان در پرستیدن قوای طبیعت با هندوان شرکت داشتند، می‌باشد.

ای مزدا،
با سرودهای ستایش آمیزِ خود،
بانگ نماز بر می آورم،
با دست‌هایِ افراشته به سویت
تا چندانم که توانایی هست می‌کوشم - تا به خِرد خوب راه یابم به دست یاریِ آن وُهومن.


#
یسنا_هات۶۴_بند۷مانتره_گاتها_سرود
مانتره یک واژه گات هایی به معنی سرود اندیشه برانگیز است.
مانتره، طنین تار اندیشه، سرود سبز یک ریشه به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد.
گاتها_یسنا۴۳_بند۱۲
کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند.
گاتها_یسنا۴۶_بند۵
اهورا مزدا، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند
گاتها_یسنا۲۸_بند۴
از خداوند یاری گرفته، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم.

‌ ‍
ای مزدا به‌راستی این دو نیروی بزرگ(خرداد و امرداد) که افزاینده راستی و پاکی است از آن توست و تنها با خرد و دانش و فروغ بینش می‌توان به‌دست آورد. بشود که بهترین منش از بخشایش این دو نیروی همکار که روانشان یگانه است از دور دست آید.
(
گاتها- هات٣٣بند٩)

خرداد = فرهیختگی و رسایی.
امرداد = بی‌مرگی و جاودانگی.
—----------------------------------
اینک برای کسانی‌که از راه دور و نزدیک آمده‌اند و خواستار شنیدن هستند سخن خواهم گفت. به‌درستی همه به سخنانم آشکارا گوش فرا دهید و به‌یاد بسپارید که مبادا بار دیگر آموزگاران و رهبران بد با دروغ و کژآموزی زندگی‌تان را تباه سازند و دروغ پرست با گزینش گفتار نادرست شما را گمراه نماید.
)
گاتها- هات۴۵بند١(نیایش یتا_اهو:

یَتا . اَهو . وَئیرْیوُ . اَتا . رَتوش . اَشات چیت . هَچا.

وَنْگْهِ-اوش . دَزدا . مَنَنگْهوُ . شْیَئوُ تَنَنام . اَنْگْهِ-اوش . مَزدائی.

خْـشَتْـرِمچا . اَهورائی . آ . ییم . دریگوُ بیوُ . دَدَت . واستارِم
.


ترجمه پارسی:

همانگونه که رهبر دنیوی (از روی راستی اش) نیرومند است، به همانگونه رهبر دینی (از برای راستی اش) نیرومند است.

موهبت اندیشه نیک از آن کسی است که برابر خواسته مزدا رفتار نماید.

شهریاری اهورایی از آن کسی است که از بینوایان دستگیری نماید.


خْشَتْرِمچا اَهورائی آییم دریگوُ بیوُ دَدَت واستارِم

شهریاری اهورایی از آن کسی است که از بینوایان دستگیری کند.

ویژگی شهریاران نیک دادگری و دهشمندی می باشد.


دوست زرتشت کسی است که هوادار راستی و پیرو خرد باشد... (گاتها؛ 11/51)

اَناایشوآاُنُ ایتاَهوُرَمَزدااَشِم چایاناایشزَرنَ اِمامَنَس چاهیَتوَهیش تِمیُ ایوِیُ ای ثِ مادَسِمِستوُتامیوُژِمزِویش تَ یآاُنگ هُ ایشُخشَ ثرِم چاسَوَنگ هانم.

ای اهورامزدا، کرداری که برابر با آیین راستی و منش نیک نباشد هرگز از ما سر نزند و ما را از تو دور نسازد.میکوشم تا تو را ستایش نیاز آورم چون تو بیش از چیزی سزاوار ستایش هستی و توانایی و شهریاری سودبخش از آن توست.برگردان_گاتها_یسنا۲۸_بند۹تا مرا تاب وتوانی هست مردم را خواهم آموخت تا راستی ودرستی پیشه گیرند
گاتها،یسنا28بند4


#
گاتهاهات49بند2.
به درستی زشت کاری های بندومرانگران ساخته است،زیرااموزش های اوجزدروغ وفریب وگمراه ساختن مردم ودورنگهداشتن انان از راستی وپاکی چیزدیگری نیست،او هیچگاه نسبت به پروردگاردلبستگی وایمانی پاک واستوارنشان نمی دهدولحظه ای،ای مزدا با اندیشه ای پاک وضمیرروشن به تو نمی اندیشد.ای مردم بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه ای روشن و ژرف بینی آنها را بررسی کنید . هر مرد و زن راه نیک و بد را شخصا برگزیند ، پیش از فرا رسیدن روز واپسین همه به پا خیزید و در گسترش آیین راستی بکوشید .
یسنا ۳۰ بند ۲
این کردارهای نیک را نخست به تو ای دانش بزرگ هستی‌بخش(مزدا اهورا) و به اشا و سپس به تو ای آرمئیتی پیشکش می‌کنم.
مرا از نیروی مینویی خود بیاموزید و در پرتو اندیشه نیک و منش پاک ستایشگر خود را رستگاری بخشید.
آرمئیتی(سپندارمز) = عشق. پاکدلی. یکرنگی. فروتنی. بردباری. آرامش.
اشا = راستی و درستی. پاکی. راه راستینی.

گات ها ، هات ۵۱، بند۲


می ستاییم این زمین را، می ستاییم آن آسمان را،
می ستاییم روان های جانوران سودمند را،
می ستاییم روان های مردان پیرو راستی را،
می ستاییم روان های زنان پیرو راستی را،
در هر سرزمینی که زاده شده باشند،

مردان و زنانی که برای پیروزی آیین راستی کوشیده اند،
می کوشند و خواهند کوشید

(
اوستا - فروردین یشت - بند 153 و 154)


اینک برای جویندگان حقیقت و مردم دانا از این دو پدیده ی بزرگ سخن خواهم گفت و روش ستایش خداوند جان و خرد و نیایش وهومن یا منش پاک را بیان خواهم گفت و همچنین از دانش الهی و آیین راستی ( اشا) گفت و گو خواهم نمود تا با برخورداری از رسایی نور حقیقت را دریابید و از بهره ی فردوس بهره مند گردید.
گات ها، هات۳۰، بند ۱


گاتها یسنا ۲۸ بند ۵
ای اَشا به وسیله تو سروش را خواهم دید و وُهومن را در می یابم
تا به وسیله اهورامزدا، آن بزرگترین و نیرومندترین، راه جویم
و با این پیام مینوی،
گمراهان را با زبان خویش به بالاترین مرز درست اندیشی هدایت کنم.


ای اهورامزدا!در نماز دست هایم افراشته از تو خواهانم که با کردار راست و درست و پاک خود که با خرد و دانش نیک همراه است،جهان را آباد سازم.

گاتها/هات28 بند1


ای هستی بخش بزرگ دانا!با اندیشه ای نیک به تو روی می آورم;به من و یارانم ارزانی دار آن بخشش و نیکوییِ هردو جهان را به دستیاریِ راستی و درستی تا به آرامش برسیم.

گاتها/هات 28 بند 2

ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. آفریننده روشنایی و تاریکی کیست؟ خواب و بیداری و حالت آرامش و فعالیت را چه کسی پدید آورد؟ کیست پدید آورنده ی بامداد و نیمروز و شب که مرد دانا را به انجام وظایف روزانه خود هشدار می دهد؟
گات ها ، هات 44 بند 5

ای اشا نماد راه راستینی آن بخشایشی که بهره و پاداش اندیشه‌ی پاک است را به ما ارزانی دارید.
تو ای آرمئیتی نماد عشق و پاکدلی آرزوهای گشتاسپ و یارانم را برآورده سازید.
ای مزدا به ما گسترش دهندگان آیین راستی نیرو و توانایی ارزانی دارید تا سخنان پاک را به همه‌ی مردم برسانیم و بفهمانیم.
گاتها- هات- ۲۸- بند-۷


نوید ستایش می دهم از برای آفریدگار اهورا مزدا که شکوهمند است و فرهمند است. که در خردمندی و بزرگی و پاکی وفرزانگی همتایی ندارد.آن که بیافرید ما را و به پیکر هستی درآورد و بپرورانید.
گاتها


ای مزدا روز نخست با خِرَدت بما جان و نیروی اندیشه و تمیز نیک از بد دادی و در تن خاکی جان دمیدی و اراده و نیروی گفتار و کردار دادی ٬ خواستی هرکس با
اراده و آزادی راهش برگزیند.

هات۳۱بند۱۱
می ستاییم این زمین را، می ستاییم آن آسمان را،
می ستاییم روان های جانوران سودمند را،
می ستاییم روان های مردان پیرو راستی را،

می ستاییم روان های زنان پیرو راستی را،
در هر سرزمینی که زاده شده باشند،
مردان و زنانی که برای پیروزی آیین راستی کوشیده اند،
می کوشند و خواهند کوشید.
(
اوستا - فروردین یشت - بند 153 و154)


با نیایش و دستهای برافراشته ای مزدا نخست یاری و پشتیبانی سپنتامینو را درخواست میکنم که همه ی کردارم هماهنگ با اشا ( راستی ) باشد.
زرتشت بزرگ
اهنودگات ، گات یکم ، بند یکم


من اکنون از کسی که برتر و بزرگتر از همه است سخن خواهم گفت...
با راستی و پاکی، سرور دانا و امشاسپندان را ستایش میکنیم و آرزو داریم هستی بخش یکتا در پرتو خرد مقدس خویش نیایش ها را بشنود.
بشود که در پرتو منش پاک و مهربانی به او دست یابیم.
پروردگارا در پرتو خرد مرا به سوی روشنایی حقیقی رهبری فرما.
گاتها هات 45 بند 6ای هستی بخش دانا!آنانی که در راه راستی و منش نیک گام مینهند و سزاوار میشناسی،بسی کامروا کن.نیک میدانم که ستایش های از دل بر آمده،از سو ی تو بی پاسخ نمیماند.
گاتها/هات 28 بند10


گات ها ، هات 45 بند 1

ای کسانی که از دور و نزدیک برای آگاه شدن آمده اید، من اکنون برایتان سخن خواهم گفت. گوش فرا دهید و بشنوید حقایق روشنی را که به شما می آموزم. با دقت به خاطر بسپارید، مبادا بار دیگر آموزگار بدخواه ، زندگی مردم را تباه سازد و دروغ پرست با کج آموزی خویش آنان را گمراه نماید.
برگردان_گاتها_یسنا۵۱_بند۲۰

ای امشاسپندان شما همه هم فکر و همگام بخشایش نیک را به ما مردم ارزانی دارید. آیین راستی و پاکی و منش نیک را به ما بیاموزید که عشق و ایمان به خدا در نهادمان افزایش یابد. پروردگارا ما با قلبی آکنده از مهر ، تو را می پرستیم و خواستاریم به شادی و خوشبختی جاودانی مزدا دست یابیمگات ها ، هات 45 بند 6

من اکنون از کسی که برتر و بزرگتر از همه است سخن خواهم گفت. با راستی و پاکی ، سرور دانا و امشاسپندانش را ستایش می کنیم و آرزو داریم هستی بخش یکتا در پرتو خرد مقدس خویش نیایش ها را بشنود. بشود که در پرتو منش پاک و مهربانی به او دست یابیم. پروردگارا در پرتو خرد مرا به سوی روشنایی حقیقی رهبری فرما.


حقوق بشر
آيين زرتشتی مردم را از هر رنگ، نژاد، مليت و دينی كه باشند برابر دانسته و برتری هر كسی را در نيك ‌تر بودن انديشه، گفتار و كردار می‌داند. در نوشتار‌های دينی بارها خرسندی، شادمانی و رستگاری مردم در سراسر جهان آرزو شده است. كورش بزرگ با پيروی از آموزش‌های اخلاقی و انسانی اشو زرتشت نخستین منشور آزادی حقوق بشر را در 2500 سال پيش صادر کرد.
«
خداوند آزادی را برای مردم آفرید.» (گات‌ها – هات 31 بند 11)
 

مزدیسنو اهمی، مزدیسنو زره توشتریش
فرورانه آستوتَسچا.فرَوَره تسچا. آستویه هومتم مَنو، آستویه هوختم وچو.آستویه هوَرشتِم ، شیه اُتنِم...
ستاینده مزدا هستم ، مزداپرست زرتشتی دینی که آورده زرتشت است
بر میگزینم با ستایشها و باورها، میستایم اندیشه های نیک ، می ستایم گفتارهای نیک ، می ستایم کردارهای نیک را.

ای هستی بخش بشود که مردم به سخنان درست اندیش و دانایی که آموزش هایش درمانگر روح و برای زندگی سودمند است گوش فرا دهند و آنان را بکار بندند، به کسی گوش فرادهند که در گسترش آیین راستی تواناست و بیانی شیرین و روان دارد ، ای خداوند خرد با فروغ تابناک دانش ، سرنوشت هر دو گروه ( دانا، نادان) را تعیین فرما.

اهنود گات ، هات ۳۱، بند ۱۹


اوست نخستین اندیشه گری که با نور خود افلاک را درخشان ساخت و با نیروی خرد خویش قانون راستی بیافرید تا نیک اندیشان را یار و پشتیبان باشد. ای خداوند جان و خرد و ای کسیکه همیشه و در همه حال یکسانی با روح مقدّست نور ایمان را در قلب ما برافروز.

اهنود گات هات ۳۱ بند ۷ای هستی بخش دانا، ای اشا و ای وهومن( مظاهر راستی و پاکی و اندیشه نیک و مهرورزی) سرودهایی را میسرایم که کسی پیش از این نسروده است.
آرزو دارم بوسیله اَشا، وهومن و خَشَترای فنا ناپذیر( مظهر قدرت واراده خداوند) حس ایمان و فداکاری در قلبمان افزایش یابد.پروردگارا درخواست ما را بپذیر و به سویمان روی آور و بما خوشبختی ارزانی دار.
اهنود گات هات ۲۸، بند ۳


من زرتشت دشمن سرسخت دروغ و دروغگویان هستم و تا آنجا که مرا نیرو و توان است با آنها پیکار خواهم کرد ولی با تمام قدرت یاور و پشتیبان نیکان و درستکاران خواهم بود.پروردگارا بشود که از نیروی معنوی و بیکرانت برخوردار گردم و همیشه سرسپرده و ستایشگر تو باشم ای مزدا.
اشتود گات ؛ هات ۴۳؛ بند ۸یگانه کسی که بدستورات الهی گوش فرا داد و من او را خوب میشناسم همانا زرتشت اسپنتمان است.تنها اوست که خواستار آموزش آئین راستی و سرودهای ستایش مزداست ، بنابراین به او شیوائی بیان خواهیم بخشید.

اهنود گات، هات ۲۹، بند ۸


ای پروردگار برای برخورداری از شادمانی و خوشبختی، بخشایش بی مانندت را به من بنما. ای هستی بخش، بخشایشی را که از اندیشه و کردار نیک سرچشمه می‌گیرد به من ارزانی دار. ای آرمیتی، ای نُمود عشق و بردباری، به وسیله راستی دل‌های ما را روشن ساز تا به شادی و خوشبختی دست یابیم. (یسنا۳۳ بند ۱۳)درود بر تو ای اتش، ای برترین افریده سزاوار ستایش اهورا مزدا. بتو ای اتش، ای پرتو اهورامزدا، خشنودی و ستایش افریدگار و افریدگانش برساد. افروخته باش در این خانه پیوسته افروخته باش در این خانه فروزان باش در این خانه تا دیر زمان افزاینده باش در این خانه به من ارزانی ده. ای اتش ای پرتو اهورامزدا اسایش اسان پناه اسان اسایش فراوان فرزانگی، افزونی، شیوایی زبان و هوشیاری روان و پس از آن خرد بزرگ و نیک و بی‌زیان و پس از ان دلیری مردانه، استواری، هوشیاری و بیداری، فرزندان برومند و کاردان، کشورداری و انجمن ارا، بالنده، نیک کردار، آزادی‌بخش و جوانمرد، که خانه مرا و ده مرا و شهر مرا و کشور مرا اباد سازند و انجمن برادری کشورها و همبستگی جهانی را فروغ بخشند.

یسنا/هات۶۲گات ها ، هات 31 بند 3

پروردگارا ! در پرتو فروغ مینوی به ما چه خواهی بخشید؟ آن سعادتی که در پرتو راستی و پاکی به دست می آید و به همه نوید داده شده کدام است ؟ در مورد دانایان چه فرمانی رفته است؟ ای خداوند خرد ! مرا از تمام این حقایق آگاه ساز و یا گفتار الهام بخش خود مرا روشن نما تا همه ی مردم را به آیین راستی ارشاد کنم.


نیایش یتا اهو:pray:

خشنواثره اهورهه مزدائو:

یَتا اَهُو وَئیریُو اَتا َرتوش اَشات چیت هَچا وَنگهِه اَوش دَزدا مَنَنگهوُ شیهَ اوَ تَنهَ نام اَنگهُه اوُش مَزدایی خشَترِم چا اَهواریی آ ییِم دِریگوبیوُ دَدَت واستارِم.

همانگونه که سرور هستی تنها از روی راستی برگزیده ، همان سان رهبر اشویی ودرستی نیز برگزیده شده است. بخشش وهومن( منش نیک )ارزانی داشته تا کارهای زندگانی به نام و برای خدای دانا انجام گیرد. همچنین شهریاری از آن خدای است وویژه کسی که به نیازمندان و ستم دیدگان یاری دهد.ای هستی‌بخش(=اهورا)
این را از تو می‌پرسم، 
به‌راستی بر من آشکار سازید که چه چیز و چه کسی از نخستین روز و بن‌آغازین، آفریدگار و سرچشمه زندگی و راستی بوده‌است؟
چه چیزی به ماه و خورشید و ستارگان راه گردش و چرخش داده که گاهی در افزایش و گاهی در کاهش هستند؟
ای دانش بیکران(=مزدا) همه‌ی اینها و چیزهای دیگر را خواستارم بدانم.


ای هستی‌بخش این را از تو می‌پرسم، 
به‌راستی بر من آشکار سازید که پدید آورنده و آفریننده روشنایی و تاریکی کیست؟
کیست که خواب و بیداری را نیز فراهم کرد؟
کیست پدید آورنده بامداد و نیمروز و شب که انسان دانا را به انجام خویشکاری و آرمان زندگی فرا خواند؟
اشوزرتشت: گاتها- هات۴۴بند۳و۵ }درود بر تو ای اتش، ای برترین افریده سزاوار ستایش اهورا مزدا. بتو ای اتش، ای پرتو اهورامزدا، خشنودی و ستایش افریدگار و افریدگانش برساد. افروخته باش در این خانه پیوسته افروخته باش در این خانه فروزان باش در این خانه تا دیر زمان افزاینده باش در این خانه به من ارزانی ده. ای اتش ای پرتو اهورامزدا اسایش اسان پناه اسان اسایش فراوان فرزانگی، افزونی، شیوایی زبان و هوشیاری روان و پس از آن خرد بزرگ و نیک و بی‌زیان و پس از ان دلیری مردانه، استواری، هوشیاری و بیداری، فرزندان برومند و کاردان، کشورداری و انجمن ارا، بالنده، نیک کردار، آزادی‌بخش و جوانمرد، که خانه مرا و ده مرا و شهر مرا و کشور مرا اباد سازند و انجمن برادری کشورها و همبستگی جهانی را فروغ بخشند:


یسنا/هات۶۲

گاتها،یسنا ۲۸ بند ۱۱

باشد که با اینها (سرودها و آموزشها) ای اهورا راستی و نیک اندیشی (اَشا و وُهومن) را برای همیشه پاسداری کنی.
ای اهورامزدا مرا آموزش بده با دهان و گفتار شیوا
از جهان مینوی تو (آگاهی دهم(

به وسیله آنهاست که برترین زندگی، هستی می پذیرد.


نیایش اشم وهو

اَشم. وهو .وهیشتم. استی
اُوشتا .استی.
اوشتا. اهمایی
هیَت. اَشایی.وهیشتایی .اَشم.

اشویی ( راستی و پاکی ) بهترین نعمت است.
اشویی خوشبختی است.
خوشبختی از آن کسی است که بهترین اشویی را خواستار باشد.( اشویی را برگزیند)


گات ها ، یسنا 46 بند 3
ای مزدا کی سپیده دم نیک بختی به در خواهد آمد و مردم جهان به سوی راستی و پاکی روی خواهند آورد؟ کی نجات دهندگان بشر با دانش و خرد و آموزش های موثر خویش مردم را رهبری خواهند کرد؟ و وهومن نماد اندیشه پاکی به چه کسی گرایش پیدا خواهد کرد؟ ای هستی بخش من تنها تو را به عنوان آموزگار و سرور خود برگزیده ام


گات ها ، یسنا 46 بند 2

ای مزدا من از ناتوانی و تنگدستی خود آگاهم ، زیرا خواسته ام کم و یاران و هواخواهانم اندک اند. ای هستی بخش یکتا روی به درگاه تو آورده مانند دلداده ای که از دلبر خویش خواستار نظر لطف و محبت و خوشبختی سرمدی باشد. پروردگارا در پرتو قانون ازلی اشا مرا از نیروی نیک اندیشی و محبت برخوردار ساز.


ای هستی بخش دانا، ای اشا و ای وهومن( مظاهر راستی و پاکی و اندیشه نیک و مهرورزی بمردم) سرود هایی میسرایم که کسی پیش از این نسروده است. آرزو دارم بوسیله اَشا، وهومن و خشترای فناناپذیر( مظهر قدرت و اراده خداوند) حس ایمان و فداکاری در قلبمان افزایش یابد. پروردگارا درخواست ما را بپذیر و بسویمان روی آور و بما خوشبختی ارزانی دار.
یسنا هات ۲۸، بند ۳


منم زرتشت، که بر می خوانم اینک بزرگان و سرانِ خان و مان ها، روستاها، شهرها و کشورها را- که برابراین دین اهوراییِ زرتشتی بیندیشندو آنگاه اندیشه هارا به گفتار و کردار درآورند. به آرزو خواستارم فراوانی و آسایش را ، که در سراسرآفرینش پاک بگسترد- و آن چنان آرزومندم که دشواری و تنگی در هم گیرد سراسرِ ناپاکی و دروغ را.

یسنا، هات۸، بند۸-۷گات ها ، یسنا 31 بند 5
پروردگارا ! برابر آیین راستی راهی را که بهتر است به من نشان ده تا آن را برگزینم . در پرتو اندیشه پاک مرا از پاداشی که برخوردار خواهم شد آگاه ساز تا احساس شادی و سرور کنم . ای خداوند جان و خرد مرا از همه چیز آگاه ساز خواه آنچه روی داده و یا در آینده رخ خواهد داد..


بي‌گمان آزادي و اختياري كه اهورامزدا در وجود انسان‌ها قرار داده با مسئوليت همراه است كه اگر غير از اين باشد، وجود پاداش يا عذاب خداوندي بي‌منطق خواهد بود ولي پاداش و كيفر، پس از گزينش آزاد چگونه خواهد بود؟
آشكار است كه پيامبر ايراني نيز زماني در چگونگي سرانجام انسان‌ها به فكر فرو رفته است. او در يسناي 31، بند 14 مي‌فرمايد:

اي اهورا مي‌خواهم از نتيجه كردار مردمان،
چه در گذشته و چه در آينده باخبر شوم
و بدانم چگونه در اين جهان و جهان ديگر
پارسايان و نيكوكاران به پاداش كردار نيك خود خواهند رسيد؟
و به چه صورت بدكاران و گمراهان به كيفر بد خود گرفتار مي‌شوند؟


چه بی کران است نیرویِ تو ای مزدا، و چه ژرف است آرزویِ من برای رهرویِ راهِ تو. خواستارم ای مزدا که با تو یگانه شوم،و برخورداریِ بی پایان یابم از راستی و آن منشِ پاک، تا راهنمایی و نگاهبانی کنم از پویندگان راه رستگاری. و این چنین است که ما جدا راه و بیگانه هستیم از همه دیوان و مردم زیانکار.
یسنا ، هات ۳۴، بند ۵


#گاتها_یسنا۳۱_بند۸
"
ای مزدا ، هنگامی که به یاری اندیشه نیک ، تو را سرآغاز و سر انجام افرینش شناختم ، دریافتم که براستی ، تویی پرودگار خرد و منش نیک ، تویی آفریننده قانون راستی ( نظام آفرینش) و توی سر چشمه رویداد های جهان هستی"


می ستاییم فرَوَهر پاک سپی تامَه زرتشت را آن کس که همه امشاسپندان، یگانه و هم خواه، خواستار شدند و پذیرفتند در روشنی آموزش هایش، در این گیتی به رهبری انگیخته باشد ، که بیاموزد راه راستین را،که بزرگترین و بهترین آموزش هاست، و آموزگار دینی باشد که در میان همه دین ها بهترین است .
فروردین یشت، بند۹۲

برگردان_گاتها_یسنا۲۸_بند۲
بشود ای مزدا که به یاری وُهومن (اندیشه نیک) به تو نزدیک شوم.
به من کامیابی ها و پاداش هایی را که از راه اَشا (راستی و حقیقت) به دست میآید در دو جهان مادی و مینوی ارزانی شود،
که از آنها برای پشتیبانان تو خرمی و سربلندی پدید آید..گات ها ، هات 45 بند 5

ایدون ، از سخانی که از سوی پروردگار به من الهام شده است گفتگو خواهم کرد. سخنانی که شنیدن و به کار بستن آن در زندگی برای مردم بهترین است. کسانی که این آموزش ها را با جان و دل پذیرا شده و فرمانبراند ، از بخشش رسایی و جاودانی برخوردار خواهند گردید، و سرانجام به زیارت اهورامزدا و روشنایی حقیقی نایل خواهند شد.

برگردان_گاتها_یسنا۲۸_بند۴

من که روانم را با کمک وهُومن دربست و سراسر به سرود (آموزش های گاتاهائی) می سپارم و از پاداش اهورامزدا برای کردار نیک آگاهم.
تا زمانی که نیرو و توانایی دارم در آرزوی رسیدن به راستی و حقیقت
این سرودها را در دیده دارم و دنبال میکنمهورا مزدا را می ستاییم که زیبندهُ اوست شهریاری و نیکوآفرینی، که مردمان به روی این گسترده زمینِ او می آرامند. می ستاییم اورا با زیبنده ترین نام ها؛ ستایشگریم او را با همهُ تن وجان؛ و می ستاییم فَروَهر های پاکِ همه زنان و مردانی را که پویان چنین ستایشی هستند.
یسنا ، هات ۵، بند ۳-۲


ای اهورامزدا، همواره کوشش میکنم سرود های ستایش خود را صمیمانه نیازت کنم و هیچگاه اَشا و وهومن( مظهر پاکی و نیک منشی) را به خشم نیاورم زیرا اَشا، وهومن و خشترای توانا را سزاوار ستایش میدانم.
اهنود گات،هات ۲۸، بند۹برگردان_گاتها_یسنا۴۳_بند۱۶
ای خداوند جان و خرد ، زرتشت از برای خویش پاک ترین خرد را به منظور راهنما برگزید. بشود که راستی و درستی ، زندگانی مادی ما را نیرومند سازد. بشود که نیروی معنوی با نور ایمان و محبت چون پرتو درخشان خورشید قلوب ما را روشن سازد. پروردگارا به کسانی که در پرتو منش پاک و عقل و خرد کاری انجام می دهند پاداش بخش.


ات ها ، هات 30 بند 1

اینک برای جویندگان حقیقت و مردم دانا از این دو پدیده ی بزرگ سخن خواهم گفت و روش ستایش خداوند جان و خرد و نیایش وهومن یا منش پاک را بیان خواهم گفت و همچنین از دانش الهی و آیین راستی (اشا) گفت و گو خواهم نمود تا با برخورداری از رسایی ، نور حقیقت را دریابید و از بهره ی فردوس بهره مند گردید.


برگردان_گاتها_یسنا۵۱_بند۸

ای مزدا پیام آسمانی تو را من به مردم دانا آشکار خواهم ساخت تا بدانند چه سرنوشت شومی در انتظار دروغگویان و تبه کاران است و چگونه هواخواهان راستی و نیکوکاری از خوشبختی از برخوردار خواهند گردید. بی گمان خرسندی و خوشبختی از آن کسی است که پیام آسمانی تو را به دانا آشکار سازد.


برگردان_گاتها_یسنا28_بند7

ای راستی ! آن بخشایشی که بار و بر اندیشه ی پاک است به ما ارزانی دار. ای آرمیتی! آرزوهای گشتاسب و پیروان مرا برآورده ساز. ای مزدا ! به ما بندگان فداکار نیرو بخش تا فرمان پاک تو را به همه برسانیم.
برگرفته از ترجمه گاتها موبد فیروز آذرگشسب
اشو زرتشت اشا و آرمیتی را به کمک میگیرد تا آرزوی خوب برای گشتاسب کیانی داشته باشد.

در زمان اشو زرتشت در هر بخش کشور، شخصی فرمانروایی می کرد که در زبان اوستایی به او کوی می گفتند و سپس [این واژه] به کی تبدیل شد؛ مانند کی گشتاسپ که همان کوی گشتاسپ است. سلسله کیانیان را به آنها منسوب می دانند. در گاتها چهاربار از ویشتاسپ [یا همان گشتاسپ] یاد می شود. ویشتاسپ تنها کسی بود از میان کوی ها که به آموزش های اشو زرتشت گروید و نیروی خود را در اختیار او گذاشت. کی گشتاسپ و پیرامونیان او گروهی باورمند بودند که در پیشرفت آموزش های گاتهایی می کوشیدند. اشو زرتشت برای او آرزوی توانایی دارد تا در گسترش کیش خویش پیروز شود. این آموزش دربردارندۀ یک پیام اجتماعی و سیاسی است که حتی پادشاه کشور باید از آرمئیتی که بزرگترین و والاترین صفات اخلاقی است، پیروی کند و با پیشه کردن ویژگی هایی که از آن آرمئیتی است- یعنی پارسایی و پرهیزگاری، از خود گذشتگی، انصاف، مهر، دوستی، صلح و فداکاری- خود را خدمتگذار مردم بداند و با شنیدن و دریافتن این پیام خوشبختی، جامعه را تامین سازد. برگرفته از برداشت گاتها ترجمه دکتر ساسانفر


گات ها ، هات 30 بند 11

ای مردم ! هرگاه فلسفه شادی و رنج را که خداوند خرد مقرر فرموده است بیاموزید و در بیابید که دروغگویان و تبه کاران به کیفر دیرپایا دچار و درست کرداران و پاکان از سود بی پایان خوشبختی بهره مند خواهند گردید، آن گاه در پرتو این اصل به خرسندی حقیقی و رستگاری نایل خواهید شد.


ای خداوند جان و خرد! ای دانای بزرگ هستی بخش! به راستی سرانجام با برقراری سروری آسمانی تو آیین جاودانی اشا و راستی همه جا حکمفرما خواهد شد.

گاتهای پاک هات 32.بند 6.