آیین بزرگ_کردن_آتش_بهرام

آتش ِ بهرام را هر ساله باید با آتش ۱۶ طبقه‌ی مختلف جامعه بزرگ کرد
در حال حاضر جمع کردن این آتش‌ها غیر ممکن است.و به این صورت عمل می‌کنند :
آتش را در میان خاکستر در ظرفی (معمولا از جنس روی) ،نگه می‌دارد و فردای آن روز به آتشکده می‌برد.
در آن جا سه موبد دیگر به کمک این موبد مراسم را شروع می‌کنند.در بیرون از اتاق ِ آتش تا نزدیک آتش ، تعدادی خشت ،
یا آجر (که باید فرد باشد) ۳ ، ۵ یا ۷ که بر روی زمین قرار می‌دهند.و بر روی هر کدام از آن ها مقداری ساقه گندم می‌گذارند.سپس موبدان اوستای ِ " آتش نیایش " را شروع می‌کنند.و در همان هنگام آتشی که از خانه آورده شده را ،
به وسیله ی شاخه‌ ی کبریت شعله‌ ور می‌کنند. پس از آن ساقه‌ ی گندمی را که روی خشت اول است ،برداشته به وسیله کبریتی روشن شده برافروخته می‌کنند.و به همین ترتیب روی ساقه‌ های روشن گذاشته و در آخر ،همه ی آن ها بر روی آتش بهرام قرار می‌دهند ،و روی آن چوب‌های خوش بو از قبیل ؛کندر ، رازیانه ، صندل گذاشته و اوستای ِ آتش نیایش می‌خوانند.
در این جا نیز در حین خواندن اوستا ۲۱ بار زنگ به صدا در می‌آید.بزرگ کردن آتش آدریان نیز به همین ترتیب صورت می‌گیرد.

بن مایه : یَشت و خِشت (آیین‌های زرتشتیان یزد)پاسداری_از_آتش

آتشکده محل نگهداری آتش است که بنا بر باور مزدیسنان ،نماد ذات پر فروغ اهورامزدا می باشد و محل نیایش و ستایش خدای یکتا. بنابراین پاسداری از آتش ، به عنوان شایسته‌ترین قبله ،مهم ترین کار در آتشکده‌ ها می باشند. مسئول نگهداری از آتش " آتشبَند " نامیده می شود.او در هنگام لزوم ، به آتش خوراک ؛(گذاشتن هیزم و مواد خوشبو بر روی آتش) می دهد ،
و آن را همیشه فروزان نگه می دارد.آتشبَند ِ آتشکده‌ی ورهرام ، لباس سپید و تمیزی بر تن ،و کلاه سپیدی بر سر می کند.

در هنگام ورود به اتاق آتش " پنام " دستمال سپیدی ،که جلوی دهان را می گیرد ، می‌بندد.پیرامون آتش را با کشیدن شیاری ، برای جلوگیری از ،آلوده شدن آتش سپند ، جدا کرده‌اند.و کسی اجازه ورود به آن محدوده را ندارد.موبد بیرون از شیار ، به وسیله انبر بلندی ، آتش را تنظیم می کند.هر روز پیش از برآمدن ِ خورشید ، موبد با خواندن ،بخشی از اوستا (آتش نیایش) ، هیزم به آتش اضافه می‌کند ،و آن را شعله ور می‌سازد.هنگامی که موبد بخشی از اوستا (اوس مو ...) می رسد ،
۹ بار زنگ را به صدا در می‌آورد که نشانه‌ی ۹ قسمت از بدن می باشد ،همچنین ۹ اصل پایه دین اوستا را ادامه می دهد تا به قسمت (سئو چه ... ) برسد.
به این هنگام ۱۲ بار ، زنگ دیگر را به صدا در می‌آورد ،
که نشانه ۱۲ ماه سال است.
به چم ۹ عضو مهم بدن در ۱۲ ماه سال به فکر و یاد خدا باشد.
و جمع این دو عدد ، به نشانه ۲۱ نسک اوستا می باشد.گفته ی شفاهی موبدیار مهربان آفرین.
در آتشکده ی محلی ، آتشبَند با لباس معمولی ،ولی تمیز و کلاهی بر سر ، این مراسم را اجرا می کند.زنان نیز می توانند خویش کاری پاسداری از آتش را ،در آتشکده‌ ها بر عهده بگیرند ، با این شرط که دوران یائسگی باشند.