جستار


جستار


در بینش اشوزرتشت، هیچ انسانی ذاتا
بد به دنیا نمی آید.از دید زرتشت هیچ انسانی ذاتا بد به دنیا نمی آید. بدی زاییده ی اندیشه ی نارسای انسان است. به بیان دیگر، بدی زاییده ی نادانی و ناآگای مردم از قانونمندی حاکم بر هستی (قانون راستی= قانون کنش و واکنش) است:کدام راه، بهترین است؟ آنکه راستکار برمی گزیند یا آنکه دروغکار؟
دانا باید حقیقت را برای مردم آشکار سازد تا افراد بی دانش نتوانند مردم ناآگاه را گمراه سازند.
ای خداوند جان و خرد، کسانی را که ارزش راستی و نیک اندیشی را برای دیگران آشکار می سازند، یاری کن.


گاتها؛ یسنا 31، بند 17


برگرفته از کتاب "بینش زرتشت"-


نوشته روانشاد خداداد خنجری