جستار


جستار


اهریمن در بینش اشوزرتشت

از دید زرتشت، اهریمن موجودی- به هر صورت- نیست. اهریمن به معنی اندیشه تباه کننده است. (واژه ی اهریمن در زبان اوستایی به صورت انگره مینو آمده است. انگره یعنی زشت، پلید، کاهند و تباهنده. مینو یعنی منش و اندیشه. پس انگره مینو یا اهریمن یعنی اندیشه ی بد و تباه کننده:گمراهان، چون در گزینش راه دچار تردید شدند، فریب خوردند و به اندیشه ی بد (انگره مینو= اهریمن) گراییدند. آنگاه به خشم روی آوردند تا زندگی مردم را تباه کنند.


گاتها؛ یسنا 30، بند 6


برگرفته ازکتاب "بینش زرتشت"-


نوشته روانشاد خداداد خنجری