‌فروهر(فروشی


فروهر(فروشی)نیاکان خرد مند و فرهیخته ما ، از چند هزار سال پیش ، چنین دریافتن بودند که در تن انسان زنده، پنچ نیرو ( یا گوهره ) ، بهم پیوسته و درهم آمیخته اند ، و پویندگی و بالندگی انسان ، از کوشش و جوشش آنهاست . این پنج نیرو یا گوهره ، بنا به نوشته های اوستا ( برای نمونه در یسنا ، هات 26 ، بند 4,6 ) ، چنین اند : جان ، وجدان ، دریافت ( ادراک ) ، روان ، و فروهر . فروهر از نظر واژگانی ، از دو واژه ساده فر ( به معنی فرا و پیش ) و وهر    ( به معنی برنده ؛ کشنده و راننده )  درست شده است و معنی ترکیبی آن میشود: پیش بر و فرا برنده
این واژه در اوستا فروشی FRAVASHI و در زبان پهلوی فروهر  FRAVAHR گفته می شود . و به معنی قوه ی پیشرفت و ترقی می باشد .ذره ای ( نیرو ) از ذرات پرتو اهورائی ( همان ذات ) است که در وجود انسان از طرف خداوند به ودیعه گذاشته شده است و باعث پیشرفت و تکامل انسان بوده تن و روان را بسوی رسائی و جاودانی رهبری می کند ، باید یاد آور شد که پس از مرگ فروهر انسان به همان صورت اولیه خود به اصل خود می پیوندد .