واژه نامه‌ها آیین زرتشتی


چمار(=معنی) واژه نامه‌ها در آیین و باور نیک نیاکان ایرانی(دین زرتشتی):


١- اهورامزدا:
اهورا مزدا(= دانا و دانش هستی بخش) ، آفریدگار ، خداوند جان و خرد.

٢- اَشا ، اَشَه:
اشا ، اشه ، هنجار درست هستی ، نظم راستی ، فرآیند به هنجار.

٣- اَشو:
اشو ، پیرو راستی در اندیشه و گفتار و کردار نیک، نیک اندیش درستکار.

۴- اَشوان:
اشوان ، جمع اشو ، پیروان راستی ، نیکوکاران.

۶- اَنگرَه مینو:
اهریمن ، کژاندیش ، باورهای نادرست ، اندیشه ویرانگر.

۶- آرمَیتی ، سپنته آرمَی‌تی:
آرمی‌تی ، سپندارمز ، اسفند ، عشق راستین ، آرمان پاک و ورجاوند.

٧- اَمرداد:
امرداد ، جاودانگی ، بی‌مرگی.

٨- چینوَد:
چینود ، گذرگاه مینویی ، آزمایش اهورایی ، سنجش و هنجار هستی.

٩- خشترَه ، خشترَا:
خشترا ، شهریاری مینویی ، پادشاهی بر خویشتن ، استواری بر اراده خویش.

١٠- خورداد:
خرداد ، رسایی و کمال.

١١- درِگوَنت ، دروَند:
دروغکار ، پیرو دروغ ، بد اندیش گمراه.

١٢- دَاِنَه ، دین:
نیروی تشخیص خوب از بد ، وجدان بیدار و آگاه.

١٣- مانتَره:
مانتره ، سخن اندیشه برانگیز ، گفتار اهورایی ، گفتار اثر بخش.

۱۴- وُهومَن:
وهومن ، بهمن ، نیک اندیشی ، منش درست
.