پوروچيستا


پوروچيستا

پوروچيستا اسپیتمان، سومين دختر زرتشت پيامبر و از نخستين گروندگان به آيين پدر است...
وی در گستردگی آيين زرتشت سهم بسزايي دارد و شخصا چون يک پوریوتکيش همت بر اشاعه آيين پدر بر نوکيشان و کودکان مينهاد...
پوروچيستا همچنين همسر حکيم فرزانه جاماسپ هوگو ، وزير بزرگ کی گشتاسپ پادشاه کيانی است...

از مشهورترين روايات درباره پورچيستا انتخاب همسر توسط وی است که براي نخستين بار در جهان زرتشت اين را بنيان نهاد...
در آن هنگام که دختران برای انتخاب شوهر می بايستي مطيع و فرمانبردار پدر باشند زرتشت پورچيستا را آزاد نهاد تا خود براي انتخاب شوهر ازدواج خويش تصميم بگيرد، اين جريان در گات ها توسط خود زرتشت بيان شده است

" ای پوروچيستا 
کسی که به اندیشه نیک و منش پاک و به راه راستینی باورمند است بر تو برگزیدم، پس اينک با خرد خویش رایزنی و همه پرسي و گزينش شوی کن. "

زرتشت ، 
گاتها يسنای ۵۳ بند۳

با سپاس گردآوری و نگارش افتخار روحی فر