مزدیسنو اهمی، سرود پیمانداری


مزدیسنو اهمی، سرود پیمانداری :


این سرود اوستایی که درنیایش های زرتشتی پیوسته خوانده می شود، یادآور پیمانداری پیروان بینش زرتشت است که هرگاه خویشتن را به فروزه های ورجاوند این دین همازور وهماهنگ می گردانند.

مَزْدَیَسْنو. اَهمی. مَزدَیَسنو. زَرَتوشْتریش. فْرَوَرانهِ.آستوتَسًچا. فْرَوَرِتَسْچا.؛

آستویِه. هومَتِم. مَنوُ.
آستویه. هوخْتِم. وَچوُ.
آستویه. هْوَرْشْتِم. شْیَئوُتَنِم.

آستویه. دَئِنام. وَنْگوهیم. مازْدَیَسنیم.
فْرَسپایَه اوُ. خِذْرام.
نیذاسْنِئی. تیشِم. خوَئِت وَدَتام. اَشَه اوُنیم.
یاهایی. تی نامْچا. بوشْ یِه ئین. تی نامْچا.
مَزیش ْتاچا. وَهیش ْتاچا. سًرَئِش تاچا.
یا.آهوئیریش. زَرَتوشْتْریش.
اهورائی. مَزدائی. ویسْپا. وُهو. چینَهمی.
اَئِشا. اَستی. دَئِنَه یاو.
مازدَه یَسنوُئیش. آستو یی تیش.
جَسهَ. مِه. اَوَنْگْهِه. مَزدا. (سه بار
)
برگردان سرود:

برمی گزینم شیوه مزدا پرستی را،
که آورده زرتشت است.
واستوارم بر این کیش،

می ستایم اندیشه نیک را
می ستایم گفتار نیک را
می ستایم کردار نیک را

می ستایم دین نیک مزدیسنا را
که دورکننده جنگ افزار، نکوهنده دشمنی
وستایشگر آشتی ونیک اندیشی است.

که انسان را به یگانگی با خویش فرا می خواند.

که دینی برای اکنون وآینده است.

نیکوترین، برترین وزیباترین،
که اهورایی وآورده زرتشت است.

که اهورامزدا را بنیان نیکی ها می داند.

این است ستایش دین مزداپرستی.

به یاری من بیا ای مزدا
چم واژگان:

دین: کیش، نیروی تمیز دهنده نیک وبد، وجدان آگاه وبیدار

مزدا: دانایی وآگاهی بیکران، دانش پیوسته

اهورا: دارای هستی، هستی مند

مزدیسنا: مزداپرستی، پرستاران و همراهان دانش و آگاهی بیکران

مرتو: انسان

مرتوگان: بشر، مردمگزینش ونگرش: موبدکورش نیکنام