امشاسپند سپندارمزد


پیرامون امشاسپند سپندارمزد


دکتر آبتین ساسانفر:

آرمئیتی یکی از صفات اهورامزدا است که نماد و مظهر پارسایی، پرهیزگاری، بردباری، وفاداری، مهرورزی، فرمانبرداری و تسلیم به حق و حقیقت و صلح و آرامش است. آن کس که هنگام دودلی در گزینش راه، دنبال جستجو و پرسش است، باید از این آموزش پیروی کند و راه خود را با آرمئیتی هماهنگ سازد.

برگرفته از کتاب "گاتها- برگردان دکتر آبتین ساسانفر"

دکتر فرهنگ مهر:
سپنتا به معنای افزاینده و آرمیتی به معنای آرامش و هم آهنگی و مهراست ودو واژه با هم میشود آرامش افزاینده.سپنتا آرمیتی آرامش و مهر جهانی را که با همکاری آدمیان با اهورامزدا به دست می آید را نشان می دهد برادری جهانی است که از راه مهر خدمت بدون انتظار پاداش و فروتنی و همدردی با دیگران به دست می آید.

برگرفته از کتاب "فلسفه زرتشت؛ دیدی نو از دینی کهن"

دکتر خسرو خزاعی (پردیس):
چهارمين فروزه اهورامزدا، «آرامش» است كه به زبان گاتائي آنرا «آرمئيتي» مي نامند و در گاتها 40 بار تكرار گرديده. «آرامش» نتيجه اي است از چيرگي به خود و به سهشهاي ويرانگر دروني. در زبان پارسي واژه آرمئيتي به «اسفند» تبديل شده.

برگرفته از پیشگفتار کتاب "گاتها- نگارش دکتر خزاعی (پردیس)"
 موبد کامران جمشیدی:
سپنتا آرمیتی (اسفند به فارسـی) یـا مهـر و عشق بی چشمداشت و همچنین آرامشِ افزاینده. انسان هنگامی که بر خـود چیـره شـد، بـه آگـاهی رسـید و بـا پیـروي و هماهنگی با قانون اشا به هنجار در نیروهاي تنی- روانی دست یافت، آنگاه نیک کردار و مهربان و شادخو و شادزي و از خود گذشته می گـردد، بـه همـه مهـر میورزد و خشنودي خود را در خشنودي دیگران می جوید.
این حالت، آرامـشی در او پدید می آورد که در آن همـه چیـز بـراي پیـشرفت روزافـزون و شـتاب گیرنده به سوي رسایی و بی مرگی فراهم می آید. سپنتا آرمیتـی نمـودار ایـن پیشرفت در آرامش است.
به همین ترتیب همبودگاهی (جامعه ای) خشترایی نیز به آرامش و هنجار و شـادي و خشنودي دست پیدا می کند و توانایی ها براي پیشرفت و تکامل نمودار گشته و به کار می افتد تا در نتیجه ي آن آرامش و دوستی جهانی به دست آید.

:
برگرفته از کتاب "پیام پاک زرتشت؛ از خودشناسی تا خداشناسی (بینش و بنیان های بهدینی)
"