زیارتگاه های زرتشتیان


            کیومرث سامیا کلانتری  

زیارتگاه های زرتشتیان

استاد پور داود: چنین می نماید آنچه درباره سه دختر یزد گرد نوشته اند داستانی بیش نباشد. مانند این داستان که اسکندرمقدونی را دختر زاده  داریوش سوم هخامنشی پنداشته اند . چون ایرانیان از این دشمنان شکست خورده تخت و تاج شاهنشاهی خود را از دست داده اند . غرور ملی آنان را بر این داشت که با این گونه داستانها دل خوش کنند و بگویند این بیگانگان که به ایران چیره شدند با این زناشویی ها وارث پادشاهی ایران شدند و یا از فر ایزدی  برخوردار بودند.

و اما سعید نفیسی. اصلا دختری بنام شهربانو از یزدگرد وجود نداشته تا در مداین اسیر شده باشد و نزد عمر برده شود و با امام حسین ازدواج کند و مادر امام سجاد باشد. از طرفی دیگر در زمان عمر یزدگرد پانزده سال داشته تا چه رسد باین که دختری رسیده و بالغ داشته باشد.

تاریخ طبری یزدگرد چهارده ساله بود که در استخر پارس تاج گذاری کرد زمان تاج گذاری یزدگرد  یکسال و دو ماه از خلافت ابوبکر می گذشت  و بطوری که می دانیم ابوبکر دو سال بیشتر خلافت نکرد. چگونه ممکن است پسری پانزده ساله دختری بالغ داشته باشد؟

فردوسی طوسی که تمام حوادث مهم و برجسته تاریخ ایران باستان  تا پایان پادشاهی یزدگرد را بر اساس منابع دست اولی که در اختیار داشته به نظم نوشته است. زمانی که یزدگرد بدست ماهوی سوری کشته می شود اشراف ایرانی انجمن می کنند که جانشینی برای شاه مقتول بر گزینند بطوری که می نویسد از یزدگرد نه برادری ونه پسری و نه دختری بر جای نمانده است.
از آن پس بپرسید کز نامدار         که ماندایچ فرزند کاید بکار؟
جهاندار شاه را برادر بدست   پسر گر نبودایچ دختر بدست
بدو گفت ( برسام)کای شهریار   سر آمد بر این تخمه بر روزگار
بر آنشهرها تازیان راست دست .. که نه شاه ماند نه یزدان پرست

اما این زیارتگاه ها بمعنی واقعی کلمه زیارت گاه هستند و مورد احترام.  سرگذشت واقعی این زیارتگاه ها  که باعث نجات جامعه زرتشتی شده داستان دیگری است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.