جشن خوردادگان

جشن خوردادگان جشن رسایی، جشن تندرستی، جشن خوش باشی، جشن بهزیستی و جشن خوشبختی شادباش
جشن خُردادگان به پاسداشت آب و آبادانی برگزار میشود. روز خرداد )ششمین روز ماه( از ماه خرداد )سومین ماه سال( است.


فرخندگی هم نامی  روز و ماه به نام امشاسپند خرداد و بزرگداشت جایگاه آن دراندیشه ایرانی
 خرداد در اوستا هَئوروَتات  و در پهلوی خُردات یا  هُردات  به معنی رسایی و کمال است که در گاتها یکی از فروزه های اهورامزدا و در اوستای نو نام یکی از هفت امشاسپند و نماد رسایی اهورا مزدا است. خرداد، امشاسپند بانویی است که نگهداری از آب ها در این جهان خویشکاری اوست و کسان را درچیرگی بر تشنگی یاری میکند از این روی در سنت ، به هنگام نوشیدن آب از او به نیکی یاد میشود.
در گاتها ، از خرداد و امرداد پیوسته در کنار یکدیگر یاد میشود و در اوستای نو نیز این دو امشاسپند ، پاسدارنده آبها و گیاهان اند که به یاری مردمان میآیند و تشنگی و گرسنگی را شکست میدهنددر یسنا ، هات ۴۷ ، آمده‌است که اهورامزدا رسایی خرداد و جاودانگی امرداد را به کسی خواهد بخشید که اندیشه و گفتار و کردارش برابر آیین راستی است.

 چهارمین یشت از یشتهای بیست و یک گانه اوستا ، ویژه ستایش و نیایش امشاسپند بانو خرداد است که در آن یشت از زبان اهورامزدا یادآور میشود که یاری و رستگاری و رامش و بهروزی خرداد را برای مرمان اشون‌‌ بیافریدم. سپس تأکید میشود هر آن کس که خرداد را بستاید همانند آن است که همه امشاسپندان را ستایش کرده است.

در بندهش نیز دربارهٔ خرداد آمده استششم از مینویان ، خرداد است ؛ او از آفرینش گیتی آب را به خویش پذیرفتخرداد سرور سالها و ماهها، و روزهاست"
او را به گیتی ، آب خویش استچنین گویدهستی ، زایش و پرورش همه موجودات مادی جهان از آب است و زمین را نیز آبادانی از اوست.


در کتاب بندهش از گل سوسن به عنوان گل ویژه امشاسپند بانو خُرداد نام برده شده  است. 


یکی از مهمترین آیینهای روز خرداد که در جشن خرادگان پررنگ تر میشود ، رفتن به سرچشمه ها یا کنار دریاها و رودها ، تن شویی در آب و خواندن نیایشهای ویژه این روز همراه با شادی و سرور در کنار خانواده و دوستان بوده است.


 Lilium


گات‌ها - هات٣٣ بند٩:
ای مزدا به‌راستی این دو نیروی بزرگ=(خرداد و امرداد) که افزاینده راستی و پاکی است از آن توست و تنها با خرد و دانش و فروغ بینش می‌توان به‌دست آورد. بشود که بهترین منش از بخشایش این دو نیروی همکار که روانشان یگانه است از دور دست آید.

گات‌ها - هات٣۴ بند١١:
همانا دو نیروی خرداد و امرداد نمایانگر شکوه و روشنایی تو هستند، و در پرتو خشترا و وهومن و اشا با آرمیتی افزایش می‌یایدای مزدا در پرتو این فروزگان پایدار و با نیروی مینویی می‌توان بر دشمنان پیروز یافت.خرداد = فرهیختگی. رسایی.
امرداد = بی‌مرگی. جاودانگی.
خشترا(شهریور) = شهریاری. خواست اهورایی. نیروی مینویی. کردار نیک.
وهومن یا وهمن(بهمن) = اندیشه نیک. منش پاک. خرد.
اشا = راستی و درستی. پاکی. راه راستینی.
آرمیتی(سپندارمذ) = پاکدلی. یکرنگی. عشق. فروتنی. آرامش.