مردم دانا


ابتدا فكر ميكردم مملكت وزير دانا ميخواهد
بعد فكر كردم شايد شاهِ دانا ميخواهد
اما اكنون ميفهمم ...
ملتِ دانا ميخواهد

امير كبير ایران