نگهبانی


از چپ به راست:

نگهبانی با لباس #ايلامى
نگهبانی با لباس #پارسی
نگهبانی با لباس #مادی


کیناکه
یک گونه شمشیر یا خنجر بوده که توسط هخامنشیان بکار می‌رفته‌است.