سدره وکشتی


زرتشتیان با دو نشان شناخته میشوند

نشانه ی درونی(اندیشه نیک-گفتار نیک-کردار نیک)
نشانه ی بیرونی یا ظاهری (سدره و کشتی)

اکنون با سدره و کشتی این نشان بیرونی آشنا شویم

سدره, پیراهنی گشاد و بی یقه با استین کوتاه و دارای دو کیسه ی کوچک ؛یکی از جلو سینه و دیگری در پشت (پست گردن) است.کیسه ی پشتی نشانه و نماد وظیفه هایی است که هر فرد به عنوان یک زرتشتی بر عهده دارد و باید به درستی انجام دهد و کیسه ی جلویی که به کیسه ی کرفه یا کیسه ی کار نیک معروف است,یاداور پرهیزگاری های یک بهدین است که روی هم انباشته شده و او را خوشبخت میکند.


سدره جامه سپید پاکی و نیک اندیشی

کشتی بندی سپید رنگ و از جنس پشم گوسفند است که از ۷۲ رشته نخ به هم بافته شده و نماد «۷۲ هات» یسنا است.

این ۷۲ نخ را در هنگام بافتن به ۶ بخش تقسیم میکنند که هر یک ۱۲  نخ دارد و به هم میبافند.زرتشتیان کشتی را بر روی سدره سه دور به دور کمر میبندند که به نشانه ی پیروی از اندیشه و گفتار و کردار نیک است و چهار گره ای که زده میشود.به نشانه ی یاداوری تقدس و ارجمندی ۴ اخشیج و پاک نگاه داشتن محیط زیست است.با خواندن دو بار یتااهو دو گره جلو زده میشود و در دور سوم با خواندن یک اشم وهو,دو گره دیگر در پشت سر زده میشود.