آتشكده ورهرام


آتشكده ورهرام يزد پاسدار آتشى قدمت ١٥٠٠ سال است كه بعد از اين همه مدت، كماكان فروزان بوده و خاموش نشده است و از لحاظ تاريخى و معنوى نزد زرتشتيان از اهميت و ارزش بالايى برخوردار است.