تفاوت بین موبد، هیربد و دستور چیست

تفاوت بین موبد، هیربد و دستور چیست و کدام بالاتر یا پایین تر است ؟ موبدیار کیست؟پرسش: 
تفاوت بین موبد، هیربد و دستور چیست و کدام بالاتر یا پایین تر است ؟ موبدیار کیست؟
پاسخ: 
موبد از واژه «مَگوپَت» در اوستا آمده است، از ریشه «مگه» به چمار (دانا)، موبدان یا مغان در اصل گروهی از مردم سرزمین ماد بودند که پیشوایان دینی تنها از میان آنان برگزیده می شدند – هیربد از واژه «آئیتره پئی تی» آمده که چمار آن آموزگار دینی است و «دستور» از واژه پهلوی «دَستوبَر» آمده به چمار داد و قانون، که از داوری کردن و فتوا دهندگی می آید (دانشنامه مزدیسنا – دکتر جهانگیر اٌشیدری) به هر روی هر سه مورد از کسانی هستند که در امور دینی زرتشتیان کوشش دارند. ازآنجا که نقش هر یک با دیگری متفاوت است،  نمی توان مقام و مرتبه ای به آنان نسبت داد. موبدیار یک واژه  نو بوده و پیشینه در فرهنگ نیاکان ندارد. ازآنجا که برخی موبدان سنتی باور داشتند که جایگاه موبدی به سفارش موبدان ساسانی باید ارثی (که اندیشه نادرست آن زمان بوده است)، باشد، بنابراین به جوانانی که پدرشان موبد نبوده، موبدیار نام گرفته است.
بر گرفته از تارنمای موبد کورش نیکنام