چرا به ابوعلی سینا، ابن "سینا"می‌گویند

 چرا به ابوعلی سینا، ابن "سینا"می‌گویند


شاید برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که چرا ابن_سینا را به این نام می شناسند در حالیکه نام پدر او عبدالله بوده است!!

 نام ابن‌سینا حسین و نام پدرش عبدا... که فرزند حسن و حسن فرزند علی و علی فرزند سینا بود بنابراین به ابن‌سینا یا ابوعلی سینا ملقب شد در واقع سینا نام جد وی است اما اینکه چرا به نام جدش خوانده اند نکته جالبی است!

در ایران باستان، نماد پزشکی سیمرغ است و نماد بیماری مار، حال آن که در طب یونانی و طب جدید نماد پزشکی مار است.

سیمرغ در زبان اوستایی «سئن» و در سانسکریت «سیئنه» است که در زبان پارسی سینا خوانده می شود.

نقش سیمرغ در پزشکی ایرانی به حدی است که پزشکان را نیز لقب سیمرغ میداده اند و از این رو، مکتب پزشکی ایرانی را «مکتب سینایی» میخوانده اند و بسیاری از پزشکان را «سینا » نام می نهاده اند.

گفته شده است که از آنجایی که اجداد ابن سینا پزشک بوده اند به این نام مشهور شده اند و احتمالا پور سینا نیز به همین دلیل به این نام شهرت یافته است.

نکته جالب این که واژه «مدیسین»medicine در لغت انگلیسی امروز به معنای پزشکی، برگرفته از «مَذَ سَئِنَ » اوستایی است که در آن مذ به معنای دارو و سئن به معنای سیمرغ است

🍁🍁🍁

درگاه (:کانال) زرتشت و مزدیسنان

گزینش ونگرش: موبد كورش نیکنام

بخشی از باورهای او در زیر یاد میشود.

ﺍﺯ پورﺳﯿﻨﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﻓﻠﺴﻔﯽ بنام #ﺷﻔﺎ نه تنها ﻣﻨﮑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﻧﻮﻉ ﻣﻌﺠﺰﻩ می‌شوﺩ، بلکه همه ادیان ابراهیمی(سامی) را زیر سوال می‌برد از جمله او ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ عیسا ﻭ ﺗﺒﺪیل ﻋﺼﺎﯼ ﻣﻮسا ﺑﻪ ﻣﺎﺭ ﻭ ﺩﻭﻧﯿﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﻩ بدست محمد را مردود می‌خواند.

او ﺩﺭ ﺭﺩ ﻭﺣﯽ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ جهنم ﻭ ﺑﻬﺸﺖ و ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽنویسد:

«ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪﺍیتان ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﺍﺟﺐ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ پیش ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﻭﺍﺟﺒﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﺍﺟﺐﺗﺮ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﻭﺍﺟﺐ، ﮐﺎﺭ ﻭﺍﺟﺐﺗﺮﯼ ﻭ ﻭﺍﺟﺐﺗﺮﯼ ﻭ ﻭﺍﺟﺐﺗﺮﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺭﺳﯿﻢ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻣﺮﯼ ﻣﻬﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻣﺮﯼ ﻣﻬﻤﻞ ﺍﺳﺖ».

 پورسینا همانند همه اندیشمندان جهان که با اهریمن اندیشان زمان خود، که برخی از آنان اندیشمندان بزرگ اسلام به‌شمار میروند بپاخاسته بود، مورد یورش و ناسزاگویی قرار میگرفت.

 ﮐﺘﺎﺏ ﺷﻔﺎﯼ پورسینا ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺷﺪ ﻭ یکی از ابزار ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﯼ گشت اما ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﺯﻣﯿش گرفتار اسلام و خرافات مذهبی‌اند