اهورامزدا

اهورامزدا


 واژه اهورامزدا را می توان: «دانایی وآگاهی بیکران هستی مند» نامید. دانش بیکرانی که هرگاه بخواهیم از او یاد کنیم، به اوپناه ببریم یا به او نزدیک شویم؛ بایستی دانش را در خویش افزون سازیم. ازخرد بهره بگیریم تا به دانایی دست یابیم. آنگاه به راز هستی وچیستی پدیده های ناشناخته پی خواهیم برد. آنچه تاکنون نشناخته، ندیده، درک نکرده ونشنیده ایم؛ با ابزار دانایی وخرد همگانی، اندک اندک آشکار شود تا بدین سان با خداوند هستی همراه وهماهنگ شده باشیم.

دانش بیکران مزدا در همه حال و همه جا پشتیبان ما خواهد بود

چنانچه آن را در یابیم و به کار گیریم .

در بینش زرتشت پندار گرایی ، خرافه پرستی ،نادانی و اندیشه پوچ در زندگی بشر جایگاهی نخواهد داشت

اهورا مزدا : دانای و آگاه بیکران در هستی است.

مرتو با کسب آگاهی میتواند شناخت اهورامزدا  وهستی را در پیش گیرد

 

گزیده پیشگفتار نسک: گات ها، نغمه های ایران‌باستان، نگارش موبد کورش نیکنام