جشن ‌شهریورگان.

 جشن ‌شهریورگان

ریشه اوستایی شهریور خشثره وئیریه نام دارد که خشثره به معنی شهریاری و وئیریه به معنی آرزو شده است بنابراین خشثره وئیریه یا«شهریور»، به معنای «شهریاری آرزوشده» است و در گات‌ها (سرودهای زرتشت) یکی از فروزه‌های اهورامزدا و در اوستای نو یکی از امشاسپندان است و او را مینوی جوانمردی نیز خوانده‌اند. 
نماد مینوی خشثره وئیریه شهریاران دادگر و نماد گیتیایی آن فلزات است.شهریور امشاسپند نگهبان فلزات می باشد و نشان شهریور امشاسپند بروی سفره های دینی،ظروف فلزی مانند کاسه های مسی قرار می گیرد.

✅ جشن شهریورگان پیوندی نیز با استوره‌ نبرد نخستین انسان (کیومرث)، با اهریمن دارد. در این استوره، کیومرث با یاری امشاسپند شهریور بر اهریمن پیروز شده و دوران پیروزی و شهریاری بشر بر زمین آغاز می‌شود. 

✅ روز جشن شهریورگان از سوی انجمن موبدان به نام «روز پدر ایرانی» یا «روز مرد» نام‌گذاری شده است. 

✅در اندرزنامه «آذرپاد مهر اسپندان» نیز آمده است: «در شهریور روز شاد باش زیرا که شادی ویژه مردمانی ست که شهریار گزیده خوب داشته باشند.»
🌿 در کتاب پهلوی «بندهش»، آنجا که «درباره چگونگی گیاهان» سخن به میان می‌آید، از میان گل‌ها، «شاه اِسپَرغم» یا ریحان یا نازبو ویژه شهریور معرفی شده است.
جشن شهریورگان بر همه ایرانیان خجسته باد